வணிகம்

இந்த பகுதி விரைவில் பயன்பாட்டிற்கு வரும்….

வணிகம்

  • வேலை இருக்கிறது – பதிவு செய்க
  • வேலை வேண்டும் – பதிவு செய்க
  • விற்பனைக்கு உள்ளது – பதிவு செய்க
  • வாங்குவோர் தேவை – பதிவு செய்க
  • விளம்பரம் செய்ய – பதிவு செய்க