வேளாளர் என்பதே ஜாதியின் பெயர்!

பிள்ளை என்பது பட்டம், அது ஜாதி கிடையாது!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here