மதுரை வெள்ளாளன்டா!

1
727
Click here to visit Velaler Matrimony, a No:1, Vellala Marriage Web Portal

1921-ல் எடுக்கப்பட்ட மதுரையில் சாதி வாரி கணக்கெடுப்பில், வெள்ளாளர்களே அதிகம். (அன்றே 2,37,046 உறவுகள் இருந்தனர்.) கீழே கொடுக்கப்பட்ட காணொலியை கேளுங்கள், உறவுகளே!

Click here to visit Velaler Matrimony, a No:1, Vellala Marriage Web Portal

1 COMMENT

Leave a Reply / உங்களது கருத்தை பதியுங்கள்: